Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Privaatsuspõhimõtted

Privaatsuspoliitika originaalversioon on leedu keeles. Palun tutvuge selle tõlkega.

I. ÜLDSÄTTED

Privaatsuspoliitika (edaspidi – poliitika) reglementeerib ettevõttegrupi Novian (edaspidi – Novian või vastutav andmetöötleja) poolt teostatava isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja korda ning vastutava andmetöötleja veebilehe https://www.novian.lt (edaspidi – veebileht), samuti iseteenindusportaali „Kliendiala“ toimimistingimusi.

Grupis Novian on järgmised ettevõtted (kontaktid leiate privaatsuspoliitika jaotisest XI):

UAB Novian,

UAB Novian Technologies,

UAB Novian Systems,

UAB Novian Pro,

Zissor AS,

Novian Eesti OÜ.

Grupi Novian üldine kontaktaadress: Gynėjų tn. 14, Vilnius 01109, Leedu.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust e-posti aadressil dap@novian.lt.

Meie eesmärk on tagada, et meie kliendid, veebilehe külastajad ja muud isikud, kelle isikuandmeid me töötleme, saaksid oma isikuandmete töötlemisviiside kohta läbipaistvat teavet. Seetõttu on oluline, et teie kui veebilehe külastaja ja (või) meie klient, tutvuksite tähelepanelikult selle poliitikaga, milles on esitatud teave, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame (või soovime koguda ja kasutada).

Poliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 2016/679 (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja asjakohaste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi – GDPR), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse ja muude Leedu Vabariigi õigusaktidega.

Pidage meeles, et seda poliitikat võib edaspidi muuta, võttes arvesse õigusaktide ja Noviani äritegevuses tehtavaid muudatusi ning soovitame sellega korrapäraselt tutvuda.

Novian tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse kooskõlas kehtivate õigusaktide nõuetega, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid kaitsmaks isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise ja hävimise või muu volitamata töötlemise eest.

Oma isikuandmete esitamisel peate tutvuma meie privaatsuspoliitikaga.

Te vastutate selle eest, et teie esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult ebaõigete andmete esitamist peetakse poliitika sätete rikkumiseks. Esitatud andmete muutumise korral peate need viivitamatult parandama ja kui seda ei ole võimalik teha, teavitama sellest vastutavat andmetöötlejat. Me ei vastuta mis tahes juhul kahju eest, mis on teile ja (või) kolmandatele isikutele tekitatud seetõttu, et esitasite ebaõiged ja (või) ebatäielikud isikuandmed või te ei taotlenud andmete täiendamist ja (või) muutmist nende muutumise korral.

II. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 1. Isikuandmeid töödeldakse ainult seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte).
 2. Isikuandmeid kogutakse selgelt määratletud õiguslikel eesmärkidel ja neid ei töödelda nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil (eesmärgi piiritlemise põhimõte).
 3. Isikuandmed peavad olema adekvaatsed ja asjakohased ega või olla ülemäärased andmetöötluse eesmärke arvestades (andmete minimeerimise põhimõte).
 4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajadusel uuendatavad; tuleb rakendada kõiki põhjendatud meetmeid tagamaks, et ebatäpsed isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamatult (täpsuse põhimõte).
 5. Isikuandmeid salvestatakse ja säilitatakse ainult sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekti isikut tuvastada mitte kauem, kui see on määratletud eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks vajalik (säilitamise kestuse piiramise põhimõte).
 6. Isikuandmeid töödeldakse ainult viisil, mis tagab vastavate tehniliste või korralduslike meetemete rakendamise korral nõuetekohase isikuandmete kaitse, s.h kaitse andmete volitamata või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).
 7. Vastutav andmetöötleja vastutab eespool sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimise eest ja peab suutma nende järgimist tõestada (aruandekohustuse põhimõte).

III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PEAEESMÄRGID

 1. Statistilistel eesmärkidel veebilehe külastajate voogude ja nende sirvimisharjumuste jälgimiseks.
 2. Päringutele vastamiseks.
 3. Oma uudiskirjade saatmiseks, pakkumiste esitamiseks, kliendiküsitluste korraldamiseks, mängude läbiviimiseks (otseturunduse eesmärgil).
 4. Kohandatud reklaami pakkumiseks (reklaamiküpsiseid kasutades).
 5. Üritustele registreerimiseks.
 6. Töötajakandidaatide otsimiseks ja värbamiseks.
 7. Kliendikontode haldamiseks (kontosid kasutatakse kaugtoe pakkumiseks, logides sisse portaali „Kliendiruum“ (välja arvatud novian.ee ja www.novian.no).
 8. Lepingute täitmiseks.
 9. Muul eesmärgil isikuandmete töötlemiseks.

IV. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD, TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS, SÄILITAMISE TÄHTAEG, ADRESSAADID

Veebilehe haldamisel töötleb Novian erinevaid andmesubjektide (teie) esitatud isikuandmeid või andmeid, mida genereeritakse automaatselt küpsiste kaudu. Te võite loobuda oma isikuandmete esitamisest ja külastada meie veebilehte anonüümselt, kuid oma isikuandmete esitamata jätmise korral ei saa me teatud juhtudel teile teenust osutada (nt värbamise korral).

Kui andmesubjekt ei nõustu oma isikuandmeid esitama, ei pea Novian talle teenuseid osutama. Kui andmesubjekt esitab Novianile mõne muu temaga seotud isiku andmed, on andmesubjekt kohustatud hankima nende isikute nõusoleku või töötlema neid andmeid muul õiguslikul alusel ja tutvustama neile seda poliitikat.

Isikuandmete põhikategooriad on järgmised:

 • isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed.
 • kontaktandmed: aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
 • andmed hariduse ja kutsetegevuse kohta.
 • interneti-protokolli (IP) aadress, andmesubjekti iseteenindusportaali sisselogimise andmed, veebilehe külastuste ajalugu jm.

Me töötleme andmeid:

 1. Statistilistel eesmärkidel veebilehe külastajate voogude ja nende sirvimisharjumuste jälgimiseks. Andmetöötluse aluseks on teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a) kasutada statistilisi küpsiseid, kui seadused ei sätesta teisiti. Teil on õigus keelduda ja kui te nõustute, saate oma nõusoleku ükskõik millal tühistada, muutes oma veebibrauseris küpsiste seadeid. Andmeid kogutakse küpsiste kaudu ja säilitatakse sõltuvalt konkreetse küpsise konfiguratsioonist. Täpsed tähtajad ja ka kogutavate andmete liigid leiate privaatsuspoliitika jaotisest X „Küpsised“. Sel eesmärgil edastatakse andmeid järgmistele kolmandatele osapooltele: Google Inc., Facebook, Linkedin, Dealfront.
 2. Teie päringutele vastamiseks. Andmetöötluse aluseks on meie õiguslik huvi pakkuda kvaliteetset klienditeenindust (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). Sel eesmärgil kogutavad andmed on järgmised: e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber. Andmeid säilitatakse mitte kauem kui 3 kuud pärast teie päringule vastamist, v.a kui võimaliku vaidluse või nõude tõttu (st meie õiguslike huvide kaitseks) tuleb neid säilitada kauem. Andmeid haldavad ainult grupi Novian ettevõtted.
 3. Kui olete vastutava töötleja klient või esindate meie klienti (juriidilist isikut) või olete avaldanud oma nõusoleku, saadab vastutav andmetöötleja teile e-posti kaudu uudiskirju turundus- ja teenuseuudiste kohta, edastab teavet vastutava andmetöötleja osutatavate teenuste ja ürituste kohta. Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a) või andmetöötleja õiguslikud huvid pakkuda teile kui oma kliendile teavet teie soetatud teenustega sarnaste teenuste kohta (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f, elektroonilise side seadus).
 4. Nõusoleku andmiseks, et saada uudiskirju turundus- ja teenuseuudiste ning teavet vastutava andmetöötleja osutatavate teenuste ja ürituste kohta, tuleb teil sisestada oma e-post veebilehe vastavale väljale ja klikkida kõrvalolevat tellimislinki või muul viisil. Negatiivseid tagajärgi põhjustamata võite kasutada oma õigust keelduda, ja kui olete juba nõustunud, saate mis tahes ajal tühistada on nõusoleku, kasutades selleks igas uudiskirjas olevat loobumislinki, mõjutamata seega enne nõusoleku tühistamist nõusoleku alusel teostatud andmetöötluse seaduslikkust. Kui andmetöötlust tehakse meie õiguslike huvide alusel, on teil õigus sellisest andmetöötlusest keelduda, teavitades sellest e-posti aadressile dap@novian.lt. Sel eesmärgil kogutavad andmed on järgmised: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress. Säilitame teie andmeid kuni nõusoleku tühistamiseni, kuid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat alates nõusoleku andmise kuupäevast. Sel eesmärgil edastame andmed andmetöötlejale, st IT-tehnilise toe teenuseid osutavale ettevõttele, kes töötleb isikuandmeid piiratud ulatuses eranditult vastutava andmetöötleja juhiste järgi, ja EL-is asuvale uudiskirjade saatmise teenuseid osutavale platvormile, kes töötleb andmeid meie tellimusel.
 5. Teile kohandatud reklaami pakkumiseks (küpsiste kaudu). Suhtlusvõrgustike külastamisel tuvastavad mõned meie kasutatavad küpsised teie eelistusi ja teile huvi pakkuvaid teemasid, et saaksime pakkuda just teile kohandatud reklaami, kui te külastate teisi veebilehti. Andmetöötluse aluseks on teie nõusolek kasutada reklaamiküpsiseid (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a). Teil on õigus keelduda ja kui te nõustute, saate oma nõusoleku ükskõik millal tühistada, muutes oma veebibrauseris küpsiste seadeid. Andmeid kogutakse küpsiste kaudu ja neid säilitatakse sõltuvalt konkreetse küpsise konfiguratsioonist. Täpsed tähtajad ja ka kogutavate andmete liigid leiate privaatsuspoliitika jaotisest X „Küpsised“. Sel eesmärgil edastatakse andmeid järgmistele kolmandatele osapooltele: Google Inc., Facebook, Linkedin, Dealfront.
 6. Üritused
  • Korraldame oma klientidele kohtumisi ja üritusi, töödeldes sel eesmärgil klientide (juriidiliste isikute puhul – klientide esindajate) isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, töö- ja ametikohta. Mainitud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õiguslikud huvid kutsuda oma kliente ja nende esindajaid osalema organiseeritud kohtumistel ja üritustel, tagades ürituse sujuva korralduse, saates enne üritust meeldetuletuse ja võttes pärast üritust vajadusel ühendust (GDPRi artikli 6 lõike 1 punt f). Ürituste korraldamiseks ja haldamiseks töötleme järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, esindatav ettevõte või teie töökoht, ametikoht, e-post kontaktideks, telefoninumber. Kui andmeid töödeldakse meie õiguslike huvide alusel, on teil õigus sellisest andmetöötlusest keelduda, teavitades sellest e-posti aadressile dap@novian.lt.
  • Kaugürituste puhul koostame vahel osalejatele pakette, pakkudes võimalust valida ürituse paketi kohaletoimetamiseks mugavaim pakiautomaat; neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a), mille annate üritusele registreerudes. Andmeid töödeldakse kuni ürituse komplekti väljasaatmise kuupäevani ja veel ühe kuu jooksul, ürituse komplekti nõuetekohase kohaletoimetamise tagamiseks. Teil on õigus oma nõusolek tühistada, teavitades meid e-posti aadressil dap@novian.lt.
  • Kutsume üritustele ja kohtumisetele ka isikuid, kes ei ole meie kliendid (nende esindajad), töödeldes sel eesmärgil andmeid, mida nad üritusel osalemiseks andsid, nende nõusoleku (nõusolek antakse üritusele registreerudes) (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a) ja meie õiguslike huvide alusel – ürituse ladusa korraldamise tagamiseks, enne üritust meeldetuletuse saatmiseks ja vajadusel pärast üritust ühenduse võtmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). Kui isikuandmeid töödeldakse meie õiguslike huvide alusel, on teil õigus oma nõusolek tühistada või esitada vastuväiteid, teatades sellest e-posti aadressile dap@novian.lt. Säilitame andmeid (v.a olemasolevate klientide andmed) ürituse lõppemisest alates 7 tööpäeva.
  • Üritustele registreerunud isikute andmed edastame vajadusel ürituse korraldamisse kaasatud partneritele: ürituse toimumiskoha haldur, kullerid, ürituse komplektide tarnijad jm. Neid andmeid kasutatakse ainult ürituse korraldamise eesmärgil meie õiguslike huvide alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). Säilitame andmeid (v.a olemasolevate klientide andmed) ürituse lõppemisest alates 7 tööpäeva. Kui andmeid töödeldakse meie õiguslike huvide alusel, on teil õigus sellisest andmetöötlusest keelduda, teavitades meid sellest e-posti aadressil dap@novian.lt.
  • Üritustel võib teha heli- või videosalvestusi (filmida), pildistada. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a), mille annate üritusele registreerudes. Andmeid kasutatakse ettevõtete tegevuse tutvustamise, reklaamimise, ettevõtete ajaloo jäädvustamise eesmärgil. Säilitame teie andmeid kuni nõusoleku tühistamiseni, kuid mitte kauem kui 5 (viis) aastat alates nõusoleku andmise kuupäevast. Neid andmeid võib kasutada ettevõtte tegevuse reklaamimiseks vastutava töötleja suhtlusvõrgustiku kontodel ning ka Noviani ja INVL Technology suhtlusvõrgustiku kontodel ja veebilehtedel (Novian.lt, InvlTechnology.lt) ning edastada ürituse partneritele. Teil on õigus ükskõik millal oma nõusolek tühistada, teavitades meid sellest e-posti aadressil dap@novian.lt. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist nõusoleku alusel teostatud andmetöötluse seaduslikkust.
 7. Töötajakandidaatide otsimine ja värbamine. Meie veebilehel ja suhtlusvõrgustike kontodel saab esitada oma elulookirjelduse (CV). Elulookirjeldust saab saata ka meie osutatud e-posti aadressile. Andmetöötluse aluseks on lepingueelne suhe andmesubjektiga (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b), meie õiguslik huvi valida tööintervjuule sobivaimad kandidaadid (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) ja teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a). Isikuandmeid, mis saadi õiguslike huvide alusel, säilitame kuni töötajate valiku lõpuni ja täiendavalt kolm kuud pärast värvatud isiku katseaja lõppu või 1 (ühe) aasta, kui andsite oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks, et saaksite edaspidi ettevõttegrupi Novian tööpakkumisi. Nimetatud tähtaja aegumisel kustutame kõik saadud CV-d ja neis sisalduvad isikuandmed. Teil on õigus nõusoleku andmisest loobuda või ükskõik millal see tühistada, kandmata seetõttu mingeid negatiivseid tagajärgi. Elulookirjelduse saatmisel palume piirduda oma kontaktandmetega, haridus- ja tööalaste andmete ning saadud kogemuste kirjeldamisega. Me võime teie andmeid saada ka värbamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt või värbamisplatvormidelt. Meil on õigus võtta ühendust teie endiste tööandjatega ja teie nõusolekul ka teie praeguse tööandjaga. Teie andmeid töödeldakse vaid ettevõttegrupis Novian, v.a värbamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt või värbamisplatvormidelt saadud andmed.
 8. Kliendikonto haldamine. Klientidele mugava teenuste tellimisviisi pakkumiseks oleme loonud ligipääsud portaalile „Kliendiala“, millesse sisselogimiseks peab teil olema konto (Novian Systemsi puhul) või tuleb alla laadida sisselogimisrakendus (Novian Technologiesi puhul). Töötleme teie isikuandmeid selle konto haldamise eesmärgil. Andmetöötluse aluseks on meie õiguslikud huvid (kvaliteetne klienditeenindus ja klientide tuvastamine, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). Novian Systemsi konto kasutamise võimaldamise eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress. Säilitame teie andmeid seni, kuni konto on aktiivne. Kustutame andmed, kui konto on üle 1 (ühe) aasta passiivne. Konto teenindamiseks kasutatakse toodet Jira Service Management (väljatöötaja Atlassian, privaatsuspoliitika https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy#what-this-policy-covers). Teie arvutiga kaugühenduse loomiseks ja kaugteenuse osutamiseks kasutame kolmanda osapoole Teamviewer lahendust (arendaja TeamViewer Germany GmbH, privaatsuspoliitika https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/).
 9. Teenuste osutamisega seotud isikuandmete töötlemine kooskõlas sõlmitud lepingutes sätestatud eesmärkidega (lepingute täitmine). Sel eesmärgil töötleme teavet, mida kliendid meile edastavad ja mida edastatakse meie klientide nimel, ning ka teavet, mida kogume iseseisvalt lepingute täitmise käigus. Lepingute ja (või) tööülesannete täitmiseks töötleme nii füüsilistest isikutest klientide kui ka juriidilistest isikutest klientide või nende partnerite töötajate isikuandmeid, millest tulenevalt kohaldatakse järgmisi isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid:
  • füüsilistest isikutest klientide isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on taotlus täita lepingut, mille osapooleks andmesubjekt on, või sooritada andmesubjekti palvel toimingud enne lepingu sõlmimist (lepingueelsed suhted) (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b).
  • kliendi töötajate ja muude isikute puhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks õiguslikud huvid esitada äripakkumine, sõlmida leping ja nõuetekohaselt lepingut täita (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Lepingute täitmiseks töötleme klientide ja muude isikute, nende esindajate ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, kirjavahetust ja muid andmeid, mis on vajalikud privaatsuspoliitika punktis 8 sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Üldjuhul töötleb lepingu täitmise kestel saadud andmeid ainult lepingut täitev ettevõte. Teatud juhtudel võib andmeid edastada andmetöötlejatele, kes töötavad eranditult vastutava andmetöötleja kirjalike juhiste kohaselt.

 1. Isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel

Äritegevust arendades võime töödelda isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

 • raamatupidamisdokumentide haldamisel teeme seda arvelduse ja muude maksete, maksude vormistamise ja tasumise ning raamatupidamise eeskirjade järgimise eesmärgil. Sellise isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on juriidiline kohustus (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c), sh ka leping andmesubjektiga (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b). Sel juhul töödeldakse järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress (tegelik või deklareeritud), pangakonto number, tasutavad ja saadaolevad summad. Andmesaajateks võivad olla riiklik maksuamet, sotsiaalkindlustusamet, pangad, muud kontrolli teostamise õigust omavad riigiasutused.
 • meie konfidentsiaalse teabe kaitseks ja äritegevuse järjepidevuse nimel võime õiguslike huvide tagamiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) tutvuda oma töötajate kirjavahetusega, mida peetakse töövõtjatega. Nende eesmärkide saavutamiseks töötleb vastutav andmetöötleja oma töötajate ja isikute, kes saadavad või saavad töötajate kirju, järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress, saatja või saaja ees- ja perekonnanimi, kuupäev, elektroonilistes töövahendites sisalduva teabe sisu. Andmesaajateks võivad olla andmetöötlejad – infotehnoloogiateenuseid osutavad ettevõtted (tagamaks teabesüsteemide tuge, täiustamist, uuendamist).

V. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Teie õigused andmesubjektina:

 1. õigus teada saada, milliseid teie andmeid töödeldakse;
 2. nõuda ebatäpsete andmete parandamist;
 3. nõuda andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;
 4. keelduda nõustumast andmetöötlusega;
 5. keelduda andmetöötlusega nõustumast või tühistada ükskõik millal oma nõusolek;
 6. nõuda andmete kustutamist;
 7. nõuda nende töötlemise piiramist;
 8. kui andmesubjekt arvab, et tema isikuandmeid töödeldes rikutakse õigusaktides sätestatud tema õigusi ja õiguslikke huve, on andmesubjektil õigus esitada Riiklikule andmekaitse inspektsioonile (aadress L. Sapiegos tn 17, 10312 Vilnius, veebilehe aadress https://vdai.lrv.lt/) isikuandmete töötlemise kohta kaebus.

Andmesubjektil on andmekaitset reguleerivate õigusaktidega tagatud õigus võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga, et vastutav andmetöötleja, olles tuvastanud andmesubjekti isiku:

 • esitaks teabe selle kohta, kas ta töötleb andmesubjekti isikuandmeid, ja kui ta töötleb, siis tutvustaks andmesubjekti tema töödeldavate isikuandmetega, teavitaks teda tema isikuandmetest: millistest allikatest need on saadud, mis eesmärgil ja kuidas neid töödeldakse (sh automaatotsuste tegemine, selle tähendus ja tagajärjed andmesubjektile), kui kaua neid säilitatakse, kellele neid edastatakse (õigus tutvuda oma isikuandmetega);
 • parandaks või täpsustaks andmesubjekti ebaõiged, mittetäielikud, ebatäpsed isikuandmed (õigus nõuda isikuandmete parandamist);
 • asjaomaste GDPR-is sätestatud asjaolude korral (kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult, andmete töötlemise alust enam ei ole jm) kustutaks andmesubjekti isikuandmed (õigus nõuda isikuandmete kustutamist – „õigus olla unustatud“);
 • asjaomaste GDPR-is sätestatud juhtude (isikuandmete ebaseadusliku töötlemise korral ajavahemiku jooksul, kui uuritakse andmesubjekti taotlust seoses andmete täpsuse või andmetöötlusega jm) korral piiraks andmesubjekti isikuandmete töötlemist, v.a säilitamine (õigus piirata isikuandmete töötlemist);
 • esitaks kirjalikult või üldkasutataval elektroonilisel kujul vastutavale andmetöötlejale esitatud andmesubjekti isikuandmed, mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega tema nõusoleku või lepingu täitmise alusel ja võimaluse korral edastaks need andmed teisele teenusepakkujale (õigus isikuandmete teisaldatavusele);
 • kui Novian töötleb andmesubjekti isikuandmeid tema nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus ükskõik millal oma nõusolek tühistada ja selle nõusoleku alusel teostatav andmetöötlus lõpetatakse kohe. Pidage meeles, et nõusoleku tühistamise korral ei pruugi Novianil olla võimalik andmesubjektile teatud teenuseid või tooteid pakkuda, kuid ta jätkab ka edaspidi andmesubjekti isikuandmete kasutamist, näiteks andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või seaduses sätestatu alusel. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist teostatud andmetöötluse seaduslikkust.

Andmesubjektil on õigus ükskõik millal esitada vastuväiteid järgmistel eesmärkidel, et:

 • tema isikuandmeid ei töödeldaks ja kohustub esitama isikuandmete vastutavale töötlejale oma õigusliku vastuväite kirjalikult või muul andmesubjekti isikut tuvastada võimaldaval viisil, kui isikuandmete töötlemise alus on isikuandmete vastutava töötleja õiguslikud huvid;
 • tema isikuandmeid ei töödeldaks otseturunduse eesmärgil (sh sellise eesmärgiga seotud profiilide koostamise eesmärgil) ja tal on õigus vastuväite põhjused märkimata jätta;
 • tema puhul ei kohaldataks täielikult automatiseeritud viisil tehtud otsust, sh profiilide koostamist, kui sellise otsuse tegemisega kaasnevad andmesubjektile õiguslikud tagajärjed või sarnane oluline tagajärg. Seda õigust ei rakendata juhul, kui otsuse tegemine on vajalik andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, see on lubatud kehtivate õigusaktidega või on andmesubjekt andnud selleks selgesõnalise nõusoleku.

Kõigi küsimuste korral palun võtta ühendust ettevõttega Novian (e-post dap@novian.lt), et saaksime need võimalikult kiiresti lahendada.

VI. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE RAKENDAMISE TAOTLUSTE KÄSITLEMISE KORD

Andmesubjekt saab esitada taotluse nimetatud õiguste teostamiseks ükskõik millisele vastutavale andmetöötlejale kirjalikult, edastades taotluse posti või e-posti teel või külastades konkreetse andmetöötleja alalist asukohta.

Soovides vältida Noviani poolt töödeldavate isikuandmete avaldamist isikutele, kellel ei ole õigust nendega tutvuda, tehakse andmesubjekti taotluse esitamise korral andmete saamiseks või muude õiguste rakendamiseks esmalt kindlaks tema isik. Kui isikusamasuse kontrollimise toiming on edukas, kohustub Novian esitama teabe vastavalt andmesubjekti esitatud taotlusele ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mis tahes juhul hiljemalt ühe kuu jooksul pärast andmesubjekti taotluse saamist.

Olenevalt taotluse keerukusest või juhul, kui andmesubjekt on esitanud mitu taotlust, on Novianil õigus ühekuulist tähtaega pikendada veel kahe kuu võrra, teavitades andmesubjekti enne esimese kuu lõppemist ja märkides pikendamise põhjused.

Andmesubjekt ei pea oma töödeldavate isikuandmete kohta teabe saamise (või muude õiguste teostamise) eest mingit tasu maksma. Kuid Novian võib nõuda põhjendatud tasu, kui andmesubjekti taotlus on ilmselgelt põhjendamatu, esitatakse korduvalt või see on ebaproportsionaalne.

VII. ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Isikuandmete vastutav töötleja võib andmesubjekti isikuandmeid avaldada / edastada töötlemiseks ka järgmistele kolmandatele isikutele, kes abistavad isikuandmete töötlejat veebilehe käitamisel ja haldamisel ning sellega seotud teenuste osutamisel.

 • Leedus tegutsevatele veebilehtede haldus- ja sellega seotud teenuseid osutavatele ettevõtetele;
 • Leedus tegutsevale elektronside partnerile, kes aitab hallata reklaami pakkumist elektroonilises keskkonnas;
 • Noviani poolt kaasatud ettevõtetele, kes osutavad teenuseid Noviani pakutavate teenuste kvaliteedi hindamiseks (sh teenuste, teeninduse ja nende kvaliteedi kohta arvamuste kogumiseks), turu-uuringute, mängude ja kampaaniate korraldamise teenuseid andmesubjektidele;
 • ettevõttele INVL Technology, mis on UAB Noviani haldav ettevõte (privaatsuspoliitika: INVL-grupes-privatumo-politika.pdf).

VIII. ANDMETÖÖTLUSE GEOGRAAFILINE TERRITOORIUM

Tavaliselt töötleb Novian andmesubjekti isikuandmeid vaid Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL / EMP) territooriumil, kuid asjakohastel juhtudel võib isikuandmeid edastada ka väljapoole EL-i / EMP-d, näiteks küpsiste kaudu kogutud teavet edastatakse Google’ile ja me ei saa välistada võimalust, et neid andmeid edastatakse USA-s asuvale emaettevõttele.

Kui andmeid edastatakse väljapoole EL-i / EMP-d, rakendame piisava kaitse tagamiseks meetmeid (edastatakse riiki, mille Euroopa Komisjon on tunnistanud piisaval tasemel andmekaitset tagavaks riigiks, kooskõlas EÜ poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimustega), ja vajadusel edastatakse andmeid muudel seaduslikel alustel:

 • selgesõnalise nõusoleku saamise korral;
 • kui andmeid tuleb edastada kliendi ja andmetöötleja sõlmitud lepingu täitmiseks või kliendi kui andmesubjekti algatusel võetud lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
 • kui andmete edastamine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
 • rakendades muid asjakohaseid või kohandatud turvameetmeid ja meetodeid, mis võimaldavad isikuandmete seaduslikku edastamist kolmandatesse riikidesse.

IX. AUTOMAATOTSUSTE TEGEMINE

Andmesubjektile asjakohaseima teeninduse tagamiseks ja andmesubjekti vajadustele vastavate turunduspakkumiste tegemiseks ning Noviani osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks võib Novian andmesubjekti isikuandmeid automaatselt analüüsida, sh teavet teenuste kasutamise ja käitumise kohta Noviani ettevõtete veebilehtedel ning iseteenindusportaalides.

Tagades seejuures, et Noviani andmesubjektide andmete analüüsitoimingud ei avalda andmesubjektidele mingit õiguslikku ega sarnast olulist mõju.

Andmesubjekt saab ükskõik millal keelduda oma isikuandmete automatiseeritud töötlemisest ja muuta oma brauseri seadeid, keeldudes kõigist või mõnedest brauseri küpsisest.

X. KÜPSISED

Täpsemat teavet küpsiste kasutamise kohta leiate küpsisepoliitikast https://novian.ee/kupsiste-kasutamise-pohimotted/.

XI. KONTAKTTEAVE

XII. MUUDATUSED

Privaatsuspoliitikat uuendatakse korrapäraselt. Kui muudatused on tehtud, avaldame privaatsuspoliitika päevakohase versiooni veebilehel ja soovitame seetõttu sellega korrapäraselt tutvuda.

Viimati uuendatud: 10. 07. 2023

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust