Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Rahvaloenduse lahendused

Leedu statistikaameti üks tegevus on nii üldloenduse kui ka rahva- ja eluruumide loenduse korraldamine ja läbiviimine. Tegemist on üleriigilise statistilise uuringuga, mille käigus kogutakse üksikasjalikku statistikat riigi alaliste elanike ja eluasemete kohta.

Selle eesmärk on selgitada välja riigi rahvaarv ja jaotus maakondades ja valdades, elamupiirkondades, linnaosades ja muudes piirkondades, rahvastiku demograafiline, sotsiaalne ja majanduslik koosseis, saada andmeid eluaseme ja selle kvaliteedi kohta, samuti omada varasemate loenduste teavet ja riikide vahel võrreldavat statistilist teavet.

Novian Systemsi spetsialistid osalesid projektis, mille käigus loodi süsteem, mis võimaldab 2021. aastal riigiasutuste kogutud andmete põhjal sellist loendust läbi viia. Pärast tarkvara väljatöötamist on ettevõte töötanud välja ja juurutanud tööriistad, mis võimaldavad:

 • saada ja kombineerida haldusandmeid erinevatest andmeallikatest,
 • operatiivselt valmistada ette rahvaloenduse statistilised näitajad;
 • avaldada loendusstatistika näitajad ka elektrooniliselt.

Selline lahendus muudab põhjalikult loendusprotsessi ja võimaldab koostada kvaliteetset statistilist teavet. Uue süsteemi eelised pole mitte ainult väiksem koormus elanikkonnale ja väiksemad kulud, vaid ka see, et loendusi saab viia läbi soovitud sagedusega.

Projekti tulemus on nüüdisajastatud loendusandmete allsüsteem, mis võimaldab koguda rahvaloenduseks vajalikke andmeid administratiivsetest andmeallikatest ning seeläbi loobuda rahvastikuküsitluste korraldamisest.

Programmi põhifunktsioonid:

 • koguda teavet käimasolevate statistiliste uuringute kohta;
 • saada ja kasutada statistilise teabe koostamiseks andmeid riigi infosüsteemidest ja registritest;
 • pidada statistiliste uuringute vaatlusüksuste loendeid;
 • koostada ja levitada statistilist teavet;
 • äriprotsesside statistiliste näitajate ja kvaliteedinäitajate väärtuste fikseerimine, kogumine ning kvaliteedinäitajate aruannete koostamine;
 • statistikaga seotud rahvusvaheliste klassifikaatorite ja standardite koostamine ja levitamine;
 • osutada avalikke ja administratiivseid elektroonilisi teenuseid: statistiliste äriandmete koostamine ja edastamine, statistiliste rahvastikuandmete koostamine ja edastamine, statistilise teabe levitamine.

Projekt pakub ka järgmisi võimalusi

 • Individuaalne nimekiri: teavet saadakse iga isiku kohta nii, et tema tunnuseid või omadusi saab registreerida eraldi. 
 • Samaaegsus: loenduse andmed saadakse võimalikult lühikese ajaga. Ideaalis saadakse kõik andmed samal ajal.
 • Universaalsus: andmed kõigi üksikisikute, leibkondade ja eluasemete kohta esitatakse täpselt, osadena piiritletud riigi piirkonnas.
 • Väikealade andmed ja konfidentsiaalsus: loenduse käigus kogutakse ja koondatakse andmeid rahvastiku ja eluasemete arvu ning iseärasuste kohta riigi võimalikult väikestes geograafilistes piirkondades, lähtudes üksiku loendusüksuse konfidentsiaalsuse kaitse nõudest.
 • Määratletud perioodilisus: loendused toimuvad regulaarselt, teave on kättesaadav kindlas järjekorras.