Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Digiteeritud Leedu elanike ja eluruumide loendus

Leedu
Teenused elanikeleTervishoid

2011. aastal viidi läbi traditsioonilisel viisil Leedu rahva ja eluruumide üldloendus, mille läbiviimiseks oli vaja 6 tuhande infokogujaks palgatud inimese abi. Selline loendus nõudis märkimisväärseid rahalisi ja ajakulusid. Riigi raha tõhusaks kasutamiseks otsustas Leedu statistikaamet seda protsessi kaasajastada ja kasutada ettevõtte Novian Systems juurutatud uusi IT-lahendusi.

Olukord 

Riigi rahvaarv, nende demograafilised, sotsiaalsed ja majanduslikud omadused, jaotus elamupiirkondades ja haldusterritoriaalsetes üksustes on pidevas muutumises. Samuti muutub ka eluruumide arv ja nende kvaliteet. Seetõttu uuendatakse neid andmeid, viies läbi rahva- ja eluruumide loendusi.

Probleem

Kuigi riiklikes registrites ja infosüsteemides kogutakse, säilitatakse ja uuendatakse põhilisi loenduseks vajalikke näitajaid, toimusid rahva- ja eluruumide loendused ikka veel läbi eluruume külastavate ja loendusankeete täitvate loendustöötajate (loendajate) ning hiljem nende andmete sisestamise ja töötlemise. See meetod on aeganõudev, ressursi- ja kulumahukas.

Lahendus

Töötati välja uus tarkvara ning integreeritud statistilise infosüsteemi kaasajastatud rahvaloendusandmete alamsüsteem võimaldas nii 2019. kui ka 2021. aasta pilootloenduse haldusandmetel läbi viia rahva ja eluruumide loendusi, kasutades 19 riigi põhiregistri ja infosüsteemi andmeid.

Väljatöötatud ja juurutatud tööriistad võimaldavad saada ja ühendada erinevatest andmeallikatest pärinevaid haldusandmeid, koostada operatiivselt statistilisi näitajaid ja avaldada need elektroonilises ruumis. Need näitajad edastatakse Leedu ametliku statistika portaalile, andmeklubidele, Euroopa Liidu Statistikaametile (Eurostat), teistele loendusinfo kasutajatele.

Tulemus

Uuel loendusmeetodil viis 2021. aasta Leedu rahvastiku üldloenduse läbi senise 6 tuhande teabekoguja asemel mitte rohkem kui 5 professionaali. Rakendatud täiustused võimaldasid saada ja kombineerida erinevatest andmeallikatest pärinevaid haldusandmeid, koostada operatiivselt loendusstatistikat ning avaldada saadud loenduse koondinfo elektroonilises ruumis.

Kliendi kommentaar

Novian Systemsi loodud tarkvara, moderniseeritud integreeritud statistilise infosüsteemi loendusandmete alamsüsteem on muutnud töö oluliselt tõhusamaks. Loendusnäitajate koostamiseks kasutame 19 riigiregistri ja infosüsteemi andmeid. See loendusmeetod võimaldab parandada tulemuste kvaliteeti, vältides andmete ekslikku esitamist, andmete skaneerimist, töötlemist, kodeerimisvigu, võimaldab teabe varasemat avaldamist ja riigi raha säästmist. See meetod on mugavam ka elanikele, kuna ei pea enam täitma loendusankeete, laskma turvahirmus oma koju võõraid isikuid“, -

Leedu statistikaameti rahvastikustatistika osakonna juhataja Vanda Vaitekūnienė.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust