Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Noviani Konto Privaatsuspoliitika

Me töötleme teilt saadud isikuandmeid, kui avaldate meie sotsiaalvõrgustike kontodel (nt kommentaarides, sõnumites jm) asjakohast teavet. See tähendab, et oleme teie isikuandmete töötleja.

Selles Noviani konto privaatsuspoliitikas on selgitatud teile, mil viisil me teie poolt postitatud andmeid meie sotsiaalmeedia kontodel töötleme. Me teavitame teid ka teie õigustest ja nende rakendamise korra kohta.

Töötleme kõiki teie isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/679 ja muude õigusaktide sätetega.

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (Andmed). See Noviani konto privaatsuspoliitika täiendab privaatsuspoliitikat, mis on avaldatud meie veebilehel www.novian.ee.

Palun suhtuge käesolevas Noviani konto privaatsuspoliitikas esitatud teabesse vastutustundlikult ja tutvuge sellega.

1. Vastutav töötleja

1) Noviani kontserni ettevõte, mis haldab asjakohast sotsiaalmeediakontot (Facebook, LinkedIn, Youtube) ja kelle andmed on toodud konto kontaktandmete all (andmekaitseametniku e-posti aadress: dap@novian.lt)

ja

2) sotsiaalmeedia platvormide käitajad: Facebook Int., Linkedin, Youtube.

Teatavatel andmetöötlemise juhtudel oleme meie, st Noviani kontsern või konkreetne Noviani kontserni ettevõte, koos platvormide käitajatega kaasvastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 26 tähenduses.

2. Platvormide käitajate vastutus

Me saame ainult osaliselt mõjutada sotsiaalmeedia platvormide käitajate poolt tehtavat andmete töötlemist, näiteks liikmete haldamist ja teabe postitamist. Seal, kus saame mõjutada ja kehtestada andmetöötluse parameetreid, jälgime võimalikul määral, et sotsiaalmeedia platvormi käitaja töötleks andmeid eraelu puutumatust kaitsval viisil. Paljudel juhtudel ei saa me siiski mõjutada sotsiaalmeedia platvormide käitajate poolt tehtavat andmete töötlemist ning me ei tea, milliseid andmeid nad töötlevad.

Platvormi käitaja haldab tervet IT-infrastruktuuri, kehtestab enda andmekaitse reeglid ja säilitab teie kui kasutajaga loodud suhet (kui te olete sotsiaalmeedia konto registreeritud kasutaja). Lisaks sellele vastutab platvormi käitaja teie kui konto kasutaja selliste andmete eest, millele meil ligipääs puudub.

Lisateabe saamiseks andmete töötlemise kohta sotsiaalmeedia platvormi käitaja poolt ja töötlemise suhtes muude nõustumis- / vastuväidete esitamise võimaluste kohta tutvuge palun vastava platvormi käitaja privaatsuspoliitikaga.

3. Isikuandmed

Meie sotsiaalvõrgustike kontodel saate postitada kommentaare ja saata meile sõnumeid. Meie kontol salvestatakse teie kohta järgmised andmed: teie konto nimi, millelt kommentaar / sõnum on edastatud, kommentaari / sõnumi sisu ja esitamise aeg.

Teie kommentaarid ja sõnumid postitatakse ja avaldatakse teie soovil ning nende sisu (postitatud teave ning ka isikuandmed) sõltub eranditult teie tahtest (niivõrd kui see ei riku suhtlusvõrgustiku kasutamise tüüptingimustes ja õigusaktides sätestatud nõudeid avaldatava sisu kohta).

4. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Meie andmtöötluse eesmärk meie loodud ja registreeritud kontodel on informeerida potentsiaalseid ja olemasolevaid kliente pakkumistest, toodetest, teenustest, IT uudistest ning suhelda nendel teemadel meie kontode külastajatega, vastata nende küsimustele, vastata positiivsele tagasisidele ja kriitikale ning korraldada turundusmänge ja parandada (optimeerida) konto toimivust. Selle õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, st meie või kolmandate isikute õigustatud huvi, st teabe pakkumine meie teenuste, toodete ja nendega seotud suhtluse kohta, konto toimimise optimeerimine. Sideandmete töötlemine on meile oluline ka kaitsmaks end võimalike õigusvaidluste korral, mistõttu on andmetöötluse õiguslikuks aluseks ka meie õiguslik huvi kaitsta end võimalike õigusvaidluste või meie kontode külastajate pretensioonide esitamise korral.

Teie kommentaarides esitatud andmeid võime töödelda konto haldamise ja kasutusstatistika kogumise eesmärgil, samuti reklaamide sisu vastavuse tagamiseks suhtlusvõrgustiku kasutamise tüüptingimustes ja õigusaktides sätestatud nõuetele.

Jätame endale õiguse kustutada vajaduse korral kommentaare kooskõlas õigusaktide või meie sisepoliitika ja protseduuridega. Näiteks, kui on avaldatud isikute õigusi rikkuvad või seadusevastaseid postitusi, vihakommentaare, ebasündsaid (seksuaalse suunitlusega) või vulgaarseid arvustusi või manuseid (nt pildid või videod), mis muu hulgas rikuvad autoriõigusi, füüsiliste isikute õigusi, õigusaktide sätteid või Noviani eetilise käitumise põhimõtteid. Vajadusel võtame teiega sotsiaalmeedia platvormi kaudu ühendust.

5. Andmetöötluse põhimõtted

Me tagame, et kasutame teie avaldatud isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega, sealhulgas järgmiste nõuetega:

  • Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõtetega.
  • Teie isikuandmeid säilitatakse ainult teile avaldatud eesmärkide saavutamiseks vajalikus (või kehtivate õigusaktidega nõutavas) ulatuses.
  • Teie isikuandmete kasutamisel tagatakse nende piisav turvalisus.

6. Andmete vastuvõtjad / andmete vastuvõtjate kategooriad

Kuna meie sotsiaalmeedia kontod on avalikud, on teie kommentaaride sisu teistele meie kontode külastajatele nähtav. Sel põhjusel soovitame mitte avaldada enda või teiste isikute aadresse, e-posti aadresse ega muud privaatset teavet.

Juhime tähelepanu, et mõnede sotsiaalmeedia võrgustike sisu võidakse jagada otse ka avalikult kättesaadavatel veebisaitidel (nt küsimustikus või kommentaarides), seega võivad teised kasutajad näha teie seotust meiega läbi teie ja meie vahel toimuva suhtluse. Näiteks võidakse sellistel juhtudel näha sotsiaalmeedia postitustest seda, kui võidate mõne mängu. Juhul kui olete registreeritud sotsiaalmeedia võrgustikus oma pärisnimega või kui teid on võimalik tuvastada teie kontol olevatelt fotodelt, ei saa välistada, et teised teie konto külastajad teid ära tunnevad.

Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele (nt teistele Noviani kontserni ettevõtetele) üksnes siis, kui see on teie küsimusele vastamiseks vajalik.

Tavaliselt ei edasta me Noviani kontserniga mitteseotud kolmandatele osapooltele andmeid, mida te meile konfidentsiaalsete kanalite kaudu edastate (nt isiklik sõnum, kiri või e-kiri).

Teie soovil võime teile tasuta saata kehtiva nimekirja meie partneritest, kes on teie andmete vastuvõtjad.

7. Andmete säilitamine

Me kustutame või muudame täielikult anonüümseks kõik isikuandmed, mis te meile päringute tegemiseks turvaliste sõnumitega saadate (kui teete ettepanekuid, annate positiivset tagasisidet või kriitikat), hiljemalt 90 päeva möödudes pärast meie viimast vastust teile.

Kõik teie avalikud postitused meie kontodel ja meie ajajoonel jäävad sinna määramata ajaks, välja arvatud juhul kui me need kustutame kui peateemat uuendatakse, postitused rikuvad seadust või kui te ise need postitused kustutate.

Me ei saa mõjutada juhtumeid, mille puhul platvormi käitaja ise teie andmed kustutab. Selles kontekstis rakendatakse iga platvormi käitaja enda andmetöötluse ja -kaitse reegleid.

8. Kaasvastutavad töötlejad vastavalt GDPR-i artikli 26 lõikele 1

Teatavatele suhetele suhtlusvõrgustiku platvormi käitajaga rakendatakse GDPR-i artikli 26 punkti 1 (kaasvastutavad töötlejad).

Juhul kui suhtlusvõrgustiku platvormi käitaja rakendab kasutajate jälgimise meetodeid, oleme me platvormi käitajaga mõlemad kaasvastutavad töötlejad. Kasutajate jälgimist saab rakendada, olenemata sellest, kas te olete sotsiaalmeedia platvormil registreeritud või mitte. Veebijälgimise meetodite õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f (õiguslik huvi). Eespool nimetatud sätte kohaselt on meil õigustatud huvi optimeerida sotsiaalmeedia platvormi käitamist ja vastavat kontot.

Lisateabe saamiseks andmete vastuvõtjate ja andmete vastuvõtjate kategooriate kohta, samuti andmete säilitamisperioodi ja andmete säilitamisperioodi määramise kriteeriumide kohta lugege vastava platvormi käitaja privaatsuspoliitikat.

Lisateabe saamiseks teile kättesaadavate võimaluste kohta, kuidas teostada oma õigusi jälgimismeetodite kasutamise keelamiseks, lugege palun platvormikäitajate privaatsuspoliitikaid.

Saame üksnes osaliselt mõjutada või blokeerida meile sotsiaalmeedia platvormi käitaja poolt edastatavat statistikat, kuid me jälgime, et meile ei edastataks üleliigseid ega ebavajalikke andmeid.

Oluline on märkida, et ei saa välistada, et suhtlusvõrgu platvormi käitaja kasutab teie kontot ja käitumisalaseid andmeid, näiteks analüüsib teie harjumusi, isiklikke suhteid, hobisid jms. Novian ei saa selles osas mõjutada teie andmete töötlemist suhtlusvõrgu platvormi käitaja poolt.

9. Teie õigused andmesubjektina

Teil on järgmised õigused:

  • õigus tutvuda oma andmetega ja olla informeeritud nende töötlemise viisist (õigus tutvuda andmetega);
  • õigus taotleda oma isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus andmete parandamisele);
  • õigus nõuda oma andmete kustutamist (v.a säilitamiseks) (õigus andmete kustutamisele ja õigus olla unustatud);
  • õigus esitada taotlus, et vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist (õigus isikuandmete töötlemise piiramisele);
  • õigus kasutada andmete ülekandmise õigust (andmete ülekandmise õigus);
  • kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil või teie nõusolekul on teil õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele või võtta igal ajal tagasi oma varem antud nõusolek;
  • õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

Oma andmesubjekti õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades privaatsuspoliitikas eespool toodud kontaktandmeid.

10. Muu

Novian on kõigi meie kontode sisu ja kontode andmete õiguste haldur. Mis tahes meie kontode sisu muutmist, töötlemist, kopeerimist kolmandate isikute poolt ilma Noviani kirjaliku loata peetakse autoriõiguste rikkumiseks, mille eest kantakse vastutust Leedu Vabariigi seaduste sätete alusel. Nimetatud piirang ei kehti kuulutuste, kommentaaride, sõnumite andjate kohta nende reklaamide, kommentaaride, sõnumite osas.

Meie teenuste pideva arendamise ja täiustamise tõttu on meil õigus kohaldatavate seaduste alusel seda privaatsuspoliitikat ükskõik millal muuta. Kõik muudatused avalikustatakse meie kontodel ja jõustuvad kohe. Nimetatud asjaolude tõttu soovitame teil seda poliitikat korrapäraselt läbi lugeda.

Värskendatud: 2023 22. august

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust