Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Privaatsusteade tööle kandideerijatele

Kui kandideerite Noviani veebisaidi kaudu tööle mõnes Noviani kontserni ettevõttes, edastatakse teie isikuandmed vastavale kontserni ettevõttele, mida peetakse teie isikuandmete suhtes vastutavaks töötlejaks. Noviani kontserni kuuluvad: Novian UAB, Novian Technologies UAB, Novian Systems UAB, Novian Pro UAB, Zissor AS ja Novian Eesti OÜ.

Juhime tähelepanu, et käesolev tööle kandideerijatele suunatud privaatsusteade moodustab Noviani privaatsuspõhimõtete lahutamatu osa.

Vastutav töötleja annab privaatsusteates teada, et töötleb töötajate valikuprotsessi konkursil osalevate kandidaatide andmeid järgmistel eesmärkidel:

a) uue töötaja palkamiseks konkursi korraldamiseks;

b) oskuste ja kvalifikatsiooni hindamiseks;

c) kulude optimeerimiseks, st tulevaste konkursside jaoks sobivate kandidaatide andmebaasi pidamiseks.

Töötleme jooksvalt kandidaatide CVdes ja muudes dokumentides sisalduvaid isikuandmeid, mille kandidaadid esitavad töötajate palkamiseks korraldatud konkursi raames. Konkursi lõppedes säilitatakse valituks mitteosutunud kandidaatide andmeid (sh CVd) kolme kuu vältel, välja arvatud juhul kui vastav kandidaat märgib teisiti.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused:

  • vastutava töötleja õigustatud huvid (kõige sobivamate töötajate valimiseks ja palkamiseks, potentsiaalsete kandidaatide otsimiseks vajalike ajaliste ja finantsvahendite optimeerimiseks) (seoses eespool punktides a ja b viidatud eesmärkidega);
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks pärast konkursi lõppu (seoses eespool punktis c viidatud eesmärgiga).

Teil on järgmised õigused:

  • õigus tutvuda oma andmetega ja olla informeeritud nende töötlemise viisist (õigus tutvuda andmetega);
  • õigus taotleda oma isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus andmete parandamisele);
  • õigus taotleda oma andmete kustutamist (v.a säilitamiseks) (õigus andmete kustutamisele ja õigus olla unustatud);
  • õigus esitada taotlus, et vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist (õigus isikuandmete töötlemise piiramisele);
  • õigus kasutada andmete ülekandmise õigust (andmete ülekandmise õigus);
  • kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil või teie nõusolekul – on teil õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele (õigus esitada vastuväiteid);
  • õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui olete sellise nõusoleku andnud;
  • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Kinnitame, et töötleme teie andmeid kooskõlas kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide, riiklike andmekaitseseaduste ning reguleerivate ametiasutuste juhenditega. Ettevõte on võtnud kõik mõistlikud tehnilised ja haldusmeetmed, et kaitsta kogutavaid andmeid kaotsimineku, loata kasutamise ja muutmise eest. Meie töötajad on kirjaliku mitteavaldamise kokkuleppe alusel kohustatud mitte avalikustama ega levitama kolmandatele isikutele töökohas käsitletavat teavet, sh kandidaate puudutavat teavet.

Kui esitate oma soovitused, siis palun andke soovitajatele teada, et olete meile andnud nende kontaktandmed ja me võime nendega peagi ühendust võtta. Me ei võta teie nõusolekuta ühendust teie praeguse tööandjaga ning võime teid sellest eraldi teavitades võtta ühendust teie endiste tööandjatega.

Kui esitate oma andmed kandideerides tööle mõnda Noviani kontserni ettevõttesse, kuid te ei kandideeri ühelegi konkreetsele ametikohale, säilitatakse neid andmeid ühe aasta jooksul ja neid võidakse kasutada kandidaatide otsimiseks vabadele ametikohtadele Noviani kontserni ettevõtetes.

Kui esitate oma andmed kandideerides konkreetsele töökohale mõnes Noviani kontserni ettevõttes ja te ei anna nõusolekut andmete pikemaajaliseks säilitamiseks, säilitatakse vastavaid andmeid kuni konkursi lõpuni ja kolm kuud pärast seda.

Kui esitate oma andmed kandideerides konkreetsele töökohale mõnes Noviani kontserni ettevõttes ja annate nõusoleku oma andmete kasutamiseks kandidaatide otsimisel teistele ametikohtadele, säilitatakse neid andmeid ühe aasta jooksul ja neid võidakse kasutada kandidaatide otsimiseks vabadele ametikohtadele Noviani kontserni ettevõtetes.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta Noviani kontsernis, siis võite need esitada andmekaitseametnikule, kirjutades aadressile dap@novian.lt.

Nõusolek kandidaadi isikuandmete edasiseks säilitamiseks

Kui soovite, et vastutav töötleja säilitaks teie CVd ja muid töötajate valikuprotsessi käigus kogutud andmeid veel 1 (ühe) aasta jooksul Noviani kontserni tulevaste tööpakkumiste tarbeks, siis andke sellest teada, tehes märke vastavasse kastikesse küsimustiku lõpus. Juhime tähelepanu, et teil on õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele või õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta (kui olete andnud sellise nõusoleku). Nõusoleku tagasivõtmine ei kahjusta mingil viisil tulevasi konkursse töötajate valimiseks.

Värskendatud 10.07.2023

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust