Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kvaliteedijuhtimise süsteem Leedu riikliku tööinspektsiooni töö tõhustamiseks

Leedu
Avalik haldusTeenused elanikele

Tänapäeval seisab avalik sektor silmitsi kasvava vajadusega suurema läbipaistvuse ja efektiivsuse järele ning selleks kasutatakse kvaliteedijuhtimissüsteeme. Tulemuslikkuse parandamiseks ja rahaliste vahendite tõhusamaks kasutamiseks on Leedu Riiklik tööinspektsioon juurutanud tulemusjuhtimise ja -seiresüsteemi. See on aidanud vähendada ka ettevõtete halduskoormust. Need tehnoloogilised muudatused rakendas Riiklikus tööinspektsioonis Novian Systems.

Olukord 

Leedu riiklik tööinspektsioon (VDI) vastutab tööohutust ja töötervishoidu ning töösuhteid sätestavate õigusaktide rikkumiste ennetamise eest riigi ettevõtetes.

Lai tegevuste ja vastutuste spekter on toonud kaasa vajaduse juhtida neid protsesse tõhusamalt läbi pideva metoodilise tegevuste jälgimise ja analüüsi, mis aitab langetada paremaid ja tõhusamaid otsuseid.

Põhjuseks oli ka tegevusressursside piiratus – vaja oli selgemat majandusüksuste visiitide planeerimise korda ning prioriteete inim- ja finantsressursside jaotamisel..

Probleem

Puudusid ühtsed vahendid, mis ühendaksid planeerimisprotsessi üksikuid osi, et muuta VDI tegevus tõhusamaks. Asutuse tulemusnäitajad ei olnud tõhusalt seotud eesmärkidega, aruannete koostamine olid killustatud ja aeganõudev. Sellest tulenevalt oli raskusi hinnata, kas strateegilises plaanis püstitatud eesmärgid on saavutatud tulemuslikult ja kas vahendeid on kasutatud otstarbekalt.

Lahendus

Novian Systems pakkus välja lahenduse – juurutada Microsofti tehnoloogiatel põhinev kvaliteedijuhtimissüsteem.  

See võimaldab tõhusamalt juhtida organisatsiooni tegevuse näitajaid ja reaalajas saada analüütilisi tulemusaruandeid – teha andmepõhiseid otsuseid, koondada või õigesti jaotada ressursse tähelepanu nõudvatele valdkondadele, õigeaegselt kõrvaldada või tugevdada konkreetseid tegevusvaldkondi.

Tulemus

Juurutatud kvaliteedijuhtimise süsteem põhineb süsteemsetel meetoditel, mis võimaldavad VDI-l kiiresti ja palju ressursse kasutamata arvutada välja kõigi majandussubjektide riski, hinnata nende erinevaid vorme, valida juhtimis- ja kontrollimeetmed ning määratleda üksikute riskide suhet. Süsteem aitas tagada äriplaneerimise ja -järelevalve mudeli nõuetekohast toimimist ning vähendas ettevõtete halduskoormust, kuna VDI algatatud kontrollid muutusid sihipärasemaks. Ärimugavuse tagamiseks loodi ka e-teenindusportaal, kus ettevõtted saavad esitada VDI nõutud andmeid.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust