Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Tehnoloogia panustab enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi tegevustesse

EuroopaLeedu
Avalik haldusSotsiaalteenusedTeenused elanikele

Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi eesmärk on vähendada vaesuse ja/või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu. Ta toetab riiklikke süsteeme, mis pakuvad mitterahalist abi enim puudustkannatavatele isikutele. Fondi tegevuse tõhusamaks haldamiseks on Novian Systems välja töötanud Leedus ühtse haldus- ja protsesside automatiseerimise infosüsteemi. Süsteemi loomine paistis silma oma keerukuse poolest – tööülesanne hõlmas erinevate andmete, näitajate analüüsimist, erinevate aruannete koostamist, tööd andmetega ja muid vajadusi.

Olukord 

Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi (EPLSAF) eesmärk on parandada sotsiaalset sidusust Euroopa Liidus, aidates kaasa „Euroopa 2020“ aasta strateegia eesmärgi saavutamisele – vähendada vaesuse ja/või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu, toetades riiklikke süsteeme, mille alusel, kaasates partnerorganisatsioone, osutatakse mittefinantsilist abi enim puudust kannatavatele isikutele.

Leedus osutatakse EPLSAF-i toetust toidu, hügieenitarvete ja sotsiaalse kaasamise meetmete kaudu.

Probleem

Fondi tegevuse tõhusamaks haldamiseks otsustati Leedus luua uus infosüsteem, mis võimaldaks EPLSAF-ile arvutipõhist haldust, st tsentraliseeritult ja süstemaatiliselt töödelda selle fondi haldamisega seotud teavet.

Lahendus

Infosüsteemi EPLSAF arendus paistis silma oma komplekssuse poolest: tööülesanne hõlmas erinevate andmete, näitajate jälgimist ja analüüsi, erinevate aruannete koostamist, andmete eksporti ja importi üksikute alamsüsteemide, moodulite vahel, elektroonilist andmevarustust ning projekti haldamisega seotud andmete kogumist ja säilitamist.

Süsteemi töötas välja Novian Systemsi meeskond, kes viis läbi ka analüüsi ja tegeles üksikasjalikult selle nõuetega.

Uus süsteem juurutati pärast seda, kui kohandati Sisejulgeolekufondi haldamiseks vajaliku tarkvara lähtekood. Selle tarkvara soetas Projektide haldamise keskagentuur Välispiirifondi 2013. aasta programmi vahenditest rahastatud projekti nr ISF13/7.1 „Tehniline abi volitatud asutusele” rakendamise ajal.

Samuti koostati EPLSAF infosüsteemi dokumentatsioon, viidi läbi kasutamisega seotud katsetused ja koolitati personali.

Tulemus

Infosüsteem EPLSAF võimaldab digiteerida ja juurutada andmete kogumist, analüüsi ja haldamist ning genereerida erinevaid aruandeid, et saavutada kavandatud tegevusprogrammide, rahalise ja füüsilise edenemise tulemused.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust