Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Vilniuse ülikooli MIDAS IT infrastruktuuri projekteerimine, seadmete tarnimine, juurutamine ja hooldus

Leedu
KõrgtehnoloogiadArhiivid

2015. aastal käivitati Vilniuse ülikoolis Balti riikide moodsaim riiklik avatud juurdepääsuga teadusinfo arhiiv (MIDAS). Peamise IT-taristu projekteeris ja tarnis neile koos partneritega Novian Technologies. MIDAS-e eesmärk on koguda, töödelda, säilitada ja analüüsida uuringute andmeid ning suurendada teadusuuringute andmete kättesaadavust.

Olukord 

Selleks, et teaduskommunikatsioon oleks tõhus, peavad teaduspublikatsioonid ja nende andmed olema vabalt kättesaadavad. Seda nõuavad ka kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid: väljaannete käsikiri tuleb esitada koos viidalinkidega algandmetele ning pärast publikatsiooni avaldamist tuleb avaldada ka tulemusi toetavad uurimisandmed.

Probleem

Vaja oli uut süsteemi, mis aitaks lahendada mitut olulist teadusuuringutega seotud olulist ülesannet. Esiteks oli vaja ühtset riiklikku süsteemi, mis kontrolliks, et teadusuuringud ei ole dubleeritud või korduskasutatud.

Teiseks oli oluline, et uurimisandmeid ei tehtaks üksnes avalikkusele kättesaadavaks, vaid muudetakse ka turvaliseks. Kolmandaks oli oluline, et kuna teaduslike teadmiste objektiivsusele seatakse kõrgeid standardeid, tuli autoritele ja teistele uurijatele anda võimalus naasta algandmete juurde ning  kontrollida neid.

Lahendus

Novian Technologies poolt projekteeritud ja juurutatud infrastruktuur tagas tõhusa, usaldusväärse ja pikaajalise andmesalvestuse, andmevormingu säilitamise ning võimaluse lahendust tulevikus ka laiendada.

Lahenduse juurutamiseks kasutati nii kettamälu- kui linditeeke ning hierarhiline failisüsteem ühendas nende tehnoloogiate omadused – andmete kättesaadavuse ja salvestuse efektiivsuse.

Projekti käigus rakendati infoturbe ja andmete terviklikkuse meetmeid ning palju muid uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi.

Tulemus

2012. aastal käivitatud projekt lõppes 2015. aastal ning selle elluviimisele aitasid kaasa 15 teadus- ja koolitus- ning meditsiiniasutust. Loodud arhiivis on võimalik koguda ja säilitada pikka aega erinevate teadusvaldkondade uuringute empiirilisi andmeid ja muud selle uurimisega seotud teavet. Kasutajatele pakutakse mitmesuguseid analüütilisi tööriistu, andmevahetust, elektroonilisi teenuseid ja muid funktsioone.

Lisaks seoti riiklik teadusandmete arhiiv Leedu ühe suurima haigla, Santarose kliiniku biomeditsiiniliste andmete arhiiviga, võeti kasutusele mitmemõõtmelised andmete visualiseerimise, rühmitamise, klassifitseerimise ja analüüsi vahendid ning võimalus töödelda arhiivist pärinevaid teaduslikke andmeid. viidi läbi paralleelsed ja hajutatud arvutusressursid, mis võimaldasid andmeanalüüsi, mis nõuab suuri arvutusressursse.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust