Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Uuendused jätkusuutlikuls jäätmekäitluseks

SaksamaaRootsiVenemaaPoolaLätiEestiValgeveneLeedu
Avalik haldusTeenused elanikeleJäätmekäitlusKeskkonnakaitse

IVL Rootsi Keskkonnauuringute Instituut ja Novian Systems on välja töötanud WAMPS infosüsteemi, mis aitab planeerida, modelleerida ja rakendada erinevaid jäätmekäitlusstsenaariume. See tööriist võimaldas kaheksal Läänemere riigi organisatsioonil võrrelda erinevaid jäätmekäitlusstsenaariume ja valida neist kõige kuluefektiivsem.

Olukord 

Rootsi riigi ja äriettevõtete poolt aastal 1966 loodud Rootsi Keskkonnauuringute Instituudi IVL eesmärk on luua jätkusuutlik ühiskond. Instituut püüdleb selle eesmärgi poole läbi teaduse, muutes keskkonnaprobleemid võimalusteks ja lineaarsed protsessid – ringmajanduseks.

Kahekümnenda sajandi teise kümnendi alguses tekkis olukord, kus kasvas kiiresti tahkete olmejäätmete kogus. Seda vaatamata prügilasse viidavate jäätmete hulga vähenemisele ning materjalide ja energia järjest suuremale sorteerimisele, korduskasutusele, bioloogilisele töötlemisele ning ringlussevõtule.

Probleem

Vaja oli tõhusamat jäätmekäitlusprotsessi, mille tulemusel töötati välja jäätmehoolduse planeerimise ja otsuste tegemise tööriist.

Projekti „RECO Baltic 21 Tech – jätkusuutliku jäätmekäitluse Läänemere regioonis suunas“ ajal tegutses Novian Systems tarkvaraarendajana koos Rootsi Keskkonnauuringute Instituudiga IVL.

Lahendus

WAMPS (inglise keeles Waste Management Planning System) tarkvara töötati välja selleks, et hinnata erinevaid jäätmekäitlusstsenaariume ja nende mõju keskkonnale erinevates olukordades. See jäätmekäitluse planeerimise otsustustööriist võimaldab analüüsida konkreetseid tingimusi ja anda soovitusi matemaatiliste ja graafiliste esitustena.

Jäätmekäitlusotsuste langetamiseks kasutatakse laialdaselt tarkvara abil matemaatilist jäätmekäitluse ja elutsüklite hindamist. Seda on kasutatud ka inimtegevuse mõju keskkonnale põhjustavate tahkete jäätmete käitlusprotsesside elutsükli uurimiseks.

Tulemus

Integreeritud mudel võimaldas tõhusamalt hinnata erinevate jäätmekäitlussüsteemide arengustsenaariume nii keskkonna- kui ka majanduslikus mõttes.

Tundlikkusteguri integreerimine suurendas analüüsitulemuste usaldusväärsust. Lisaks on selle kasutuselevõtt võimaldanud tõhusamalt välja selgitada säästvamate jäätmekäitlusstrateegiate väljatöötamiseks olulised tegurid.

Lisaks selgitab mudel välja kõige sobivamad jäätmekäitlusvõimalused ja nende kombinatsioonid, võimaldades seega kombineerida näiliselt konkureerivaid meetodeid, nagu näiteks ümbertöötlemine ja põletamine.

Uue tööriista abil said kohalikud omavalitsused ja regioonid võrrelda erinevaid jäätmekäitlusstsenaariume ja valida kõige kuluefektiivsema. WAMPSi kasutasid projekti partnerorganisatsioonid kaheksas riigis: Rootsis, Eestis, Saksamaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Poolas ja Venemaal.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust